หน้าแรก

- (Live)


(นายแพทย์เศษฐวิชช์ ศิริวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชาติตระการ

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง


Title
No Packages Found

  เอกสาร ITA


  Title
  No Packages Found

   เอกสาร Download


   Title
   No Packages Found

    มุ่งมั่นพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ และก้าวสู่โรงพยาบาลอัจฉริยะ

    Smart Hospital

    บริการด้วยคุณธรรม และความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ (ITA)


    Slider

    ล้างมือบ่อย ๆ ล้างมือบ่อย ๆ

         โรงพยาบาลชาติตระการ ส่งเสริมนโยบาย การล้างมือให้ถูกหลักสุขภาพอนามัย 7 ขั้นตอน ทั้งก่อนและหลังการให้บริการผู้ป่วย ให้ทำเป็นประจำ มีพฤติกรรมสุขภาพ “มือสะอาด” ทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง ใช้เวลาไม่นานเพียง 10-20 วินาที หากประชาชนทุกคนล้างมือให้สะอาด มั่นใจว่าจำนวนผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารจะลดลง รวมทั้งลดโรคอื่นๆที่เชื้อติดมากับมือเช่นกัน เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ได้ด้วย

    Slider

    ออกกำลังกาย ๆ กัน..!

         นโยบายส่งเสริมสุขภาพ โดยการออกกำลังกายของโรงพยาบาลชาติตระการ เพื่อสุขภาพที่ดี เป็นตัวอย่างของบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ ทั้งร่างกาย และจิตใจ โดยมีกิจกรรม ต่าง ๆ ได้แก่ การยืดเหยียด และสมาธิบำบัด ในทุก ๆ วันเวลา 15.30 น. กิจกรรมการเดินสะสมก้าวตามโครงการ 9แสนก้าวเพื่อชีวิต ปี 2563

    Slider

    บันทึกความเสี่ยงง่ายนิดเดียว[email protected]

         การรายงานความเสี่ยงของโรงพยาบาล ได้ปรับระบบใหม่โดยใช้ระบบการรายงานความเสี่ยงของ สรพ. ที่เว็ปไซต์ ctk.thai-nrls.org เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชาติตระการ สามารถรายงานความเสี่ยงได้ง่าย และทุกที่ ประโยชน์เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการให้บริการของโรงพยาบาลให้ดีขึ้นต่อไป (รายงานกันเยอะ ๆ นะครับ... ^_^'')


     


    เป็นนายตนเอง (Mastery)
    หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยีดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

    เร่งสร้างสิ่งใหม่ (Originality)
    สร้างสรรค์ นวัตกรรม/ส่ิงใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

    ใส่ใจประชาชน (People Centered)
    ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก "เข้าใจ เข้าถึง พี่งได้"

    ถ่อมตน อ่อนน้อม (Humility)
    มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความคิดเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม