ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ดังนี้
1.นางสาวธณัฎฐ์สร มิลินทรศาลา
2.นางสาวกันติชา แสนแทน
3.นางสาวรัชนาฏ บุญหล่ำ
โดยให้มาสอบคัดเลือกในวันที่ 19 กันยายน 2565

รายละเอียด