ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายไปปฏิบัติงานที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแทพย์

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลชาติตระการ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายในสอบคัดเลือกเพื่อย้ายไปปฏิบัติงานที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแทพย์ นั้น
บัดนี้ การสรรหาและคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด