ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลชาติตระการ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแลเคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี) นั้น
บัดนี้ การสรรหาและคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียด