เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลชาติตระการ

ตั้งอยู่เลขที่ 112 หมู่ 5 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ขนาดโรงพยาบาล 30 เตียง (เปิดให้บริการจริง 38 เตียง) เป็นโรงพยาบาลประเภททุรกันดาร 1 (F2)

เบอร์โทร 0-5538-1020
โทรสาร.  0-5538-1021