ประวัติโรงพยาบาล

    ระมาณปี 2526 อำเภอชาติตระการ เป็นอำเภอเล็ก ๆ
ที่มีสถานีอนามัยเพียงแห่งเดียว  คือ  สถานีอามัยป่าแดง
ซึ่งเป็น  ที่ตั้งปัจจุบันของ    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ชาติตระการ   ด้วยเหตุที่มีผู้รับบริการมากขึ้น      แต่ด้วย
อาคารสถานีอนามัยคับแคบ      ประกอบประชาชนอำเภอ
ชาติตระการ     สมัยนั้น       มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคที่ดิน
เพื่อสร้างโรงพยาบาล     สถานีอนามัยป่าแดง      จึงถูก
พิจารณายกฐานะเป็นโรงพยาบาล  ขนาด     10     เตียง
ในเดือนตุลาคม    พ.ศ. 2526    โดยก่อสร้างที่     หมู่  5
ตำบลป่าแดง     ถนน นครไทย - บ้านแพะ       ในสมัยนั้น
มีอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่เพียง 10 คน..

ภาพบริเวณพื้นที่เกิดข้อพิพาทพรมแดนเนิน 1428 บ้านร่มเกล้า
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

    ต่อมาในปี พ.ศ.2530 ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
เป็นเหตุการณ์   ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาว   อำเภอ
ชาติตระการ ตลอดมา นั้นคือ การเกิดกรณีพิพาทพรมแดน
ระหว่างไทย กับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ขึ้น บริเวณเนิน 1428  บ้านร่มเกล้า  ตำบลบ่อภาค
การสู้รบในครั้งนั้นทำให้มีทหารและชาวบ้าน   ได้รับบาดเจ็บ
ล้มตาย  โรงพยาบาลชาติตระการ  จึงต้องรับภาระให้  การ
ดูแลรักษาทหาร  และประชาชน   ที่ได้รับผลกระทบจากการ
สู้รบจนกระทั้งปี พ.ศ.2531 เหตุการณ์จึงคลี่คลายลง..

    เมื่อเหตุการณ์กรณีพิพาทได้สงบลง ประชาชนก็เริ่มตั้ง
ถิ่นฐานอำเภอชาติตระการมากขึ้น     ทำให้โรงพยาบาล
ชาติตระการ ต้องรับภาระมากยิ่งขึ้น โรงพยาบาลขนาด
10 เตียง จึงไม่เพียงพอที่จะให้บริการต่อผู้ป่วยได้
   ใน ปี พ.ศ.2537 จึงมีการพิจารณายกระดับโรงพยาบาล
เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง  ซึ่งได้รับ
งบประมาณจาก
รัฐบาล โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ และ เปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการ ในเดือน พฤจิกายน 2539