ประวัติโรงพยาบาล

    ระมาณปี 2526 อำเภอชาติตระการ เป็นอำเภอเล็ก ๆ
ที่มีสถานีอนามัยเพียงแห่งเดียว  คือ  สถานีอามัยป่าแดง
ซึ่งเป็น ที่ตั้งปัจจุบันของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ชาติตระการ ด้วยเหตุที่มีผู้รับบริการมากขึ้น แต่ด้วย
อาคารสถานีอนามัยคับแคบ ประกอบประชาชนอำเภอ
ชาติตระการ สมัยนั้น มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคที่ดิน
เพื่อสร้างโรงพยาบาล สถานีอนามัยป่าแดง จึงถูก
พิจารณายกฐานะเป็นโรงพยาบาล  ขนาด 10 เตียง
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2526 โดยก่อสร้างที่ หมู่ 5 ตำบลป่าแดง ถนน นครไทย - บ้านแพะ ในสมัยนั้น
มีอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่เพียง 10 คน..

ภาพบริเวณพื้นที่เกิดข้อพิพาทพรมแดนเนิน 1428 บ้านร่มเกล้า
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

    ต่อมาในปี พ.ศ.2530 ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาว อำเภอชาติตระการ ตลอดมา นั้นคือ การเกิดกรณีพิพาทพรมแดนระหว่างไทย กับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขึ้นบริเวณเนิน 1428 บ้านร่มเกล้า ตำบลบ่อภาค การสู้รบในครั้งนั้นทำให้มีทหารและชาวบ้าน ได้รับบาดเจ็บล้มตาย โรงพยาบาลชาติตระการ จึงต้องรับภาระให้การดูแลรักษาทหาร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบจนกระทั้งปี พ.ศ.2531 เหตุการณ์จึงคลี่คลายลง..

    เมื่อเหตุการณ์กรณีพิพาทได้สงบลง ประชาชนก็เริ่มตั้ง
ถิ่นฐานอำเภอชาติตระการมากขึ้น     ทำให้โรงพยาบาล
ชาติตระการ ต้องรับภาระมากยิ่งขึ้น โรงพยาบาลขนาด
10 เตียง จึงไม่เพียงพอที่จะให้บริการต่อผู้ป่วยได้
   ใน ปี พ.ศ.2537 จึงมีการพิจารณายกระดับโรงพยาบาล
เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง  ซึ่งได้รับ
งบประมาณจาก
รัฐบาล โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ และ เปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการ ในเดือน พฤจิกายน 2539