ทำเนียบผู้อำนวยการ

(นายแพทย์ไพโรจน์ จรูญวนิชกุล)
ดำรงตำแหน่ง ตุลาคม 2526 – มีนาคม 2528

 

(นายแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ)
ดำรงตำแหน่ง เมษายน 2528 – เมษายน 2529

 

(นายแพทย์สุชาติ ศรีเจริญสุขภาค)
ดำรงตำแหน่ง พฤษภาคม 2529 – เมษายน 2530

 

(นายแพทย์วันชัย ตั้งอารมณ์มั่น)
ดำรงตำแหน่ง พฤษภาคม 2530 – เมษายน 2532

 

(นายแพทย์สิทธิพร ศรีนวลนัด)
ดำรงตำแหน่ง พฤษภาคม 2532 – มกราคม 2534

 

(นายแพทย์สุเทพ พาทพุทธิพงศ์)
ดำรงตำแหน่งกุมภาพันธ์ 2534 – พฤษภาคม 2534

 

(นายแพทย์ศิริโรจน์ กิตติสารพงษ์)
ดำรงตำแหน่ง มิถุนายน 2534 – เมษายน 2536

 

(นายแพทย์สุธน ชินวุฒิ)
ดำรงตำแหน่ง เมษายน 2536 – พฤษภาคม 2536

 

(นายแพทย์ทวีศักดิ์ ลาภจิตกุศล)
ดำรงตำแหน่ง มิถุนายน 2536 – พฤษภาคม 2538

 

(นายแพทย์พงศ์เทพ ธีระวิทย์)
ดำรงตำแหน่ง มิถุนายน 2538 – เมษายน 2539

 

(นายแพทย์พรเทพ โชติชัยสุวัฒน์)
ดำรงตำแหน่ง พฤษภาคม 2539 – เมษายน 2542

 

(นายแพทย์ยอดยิ่ง วาสุถิตย์)
ดำรงตำแหน่ง พฤษภาคม 2542 – เมษายน 2544

 

(นายแพทย์วุฒิพงษ์ ปทุมราษฎร์)
ดำรงตำแหน่ง พฤษภาคม 2544 – มิถุนายน 2546

 

(นายแพทย์เชาวกิจ ศรีเมืองวงค์)
ดำรงตำแหน่ง กรกฎาคม 2546 – พฤษภาคม 2547

 

(นายแพทย์ เกษมตั้งเกษมสำราญ)
ดำรงตำแหน่ง พฤษภาคม 2547 – กันยายน 2558

(นายแพทย์เศษฐ์วิชช์ ศิริวัฒน์)
ดำรงตำแหน่ง กันยายน 2558 – ปัจจุบัน