คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริการโรงพยาบาลชาติตระการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

(055-381020 ต่อ 556)

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล

(055-381020 ต่อ 117)

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

(055-381020 ต่อ 233)

หัวหน้ากลุ่มเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค

(055-381020 ต่อ 159)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

(055-381020 ต่อ 237)

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค

(055-381020 ต่อ 114)

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

(055-381020 ต่อ 162)

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

(055-381020 ต่อ 118)

หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

(055-381020 ต่อ 236)

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

(055-381020 ต่อ 110)

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

(055-381020 ต่อ 238)

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

(055-381020 ต่อ 242)

หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยใน

(055-381020 ต่อ 301)

หัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอด

(055-381020 ต่อ 245)

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ

(055-381020 ต่อ 123)

หัวหน้างานคลินิกพิเศษ

(055-381020 ต่อ 242)

รองหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน

(055-381020 ต่อ 301)

หัวหน้างานการเงินฯ

(055-381020 ต่อ 554)

หัวหน้างานซ่อมบำรุงฯ

(055-381020 ต่อ 431)