ทิศทางองค์กร

ทิศทางองค์กร โรงพยาบาลชาติตระการ
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 2 ปี (2565-2566)

 

วิสัยทัศน์

“ โรงพยาบาลคุณภาพ บุคลากรและภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี ”

 

นิยามของวิสัยทัศน์
โรงพยาบาลคุณภาพ  หมายถึง  คุณภาพด้านการให้บริการสุขภาพ และเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ดังนี้
1.เป็นสถานบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย ประชาชนพึงพอใจ และผ่านการรับรองตามมาตรฐานสำคัญ
2.บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการที่ใช้ยุทธศาสตร์ ยึดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานโดยยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม นิติธรรม โปร่งใส รับผิดชอบ มีส่วนร่วม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
บุคลากรเข้มแข็ง หมายถึง บุคลากรมีศักยภาพ และมีความสุข บุคลากรของโรงพยาบาลมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานสาธารณสุข เป็นต้นแบบด้านสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน บุคลากรมีความพึงพอใจและมีความสุขในการทำงาน
ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง
– ภาคีเครือข่ายผู้ให้บริการสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย คปสอ.ชาติตระการ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (รพ.สต.อปท.)
– โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เป็นภาคีเครือข่ายผู้ให้บริการสุขภาพ รับส่งต่อที่มีศักยภาพสูง
– ภาคีเครือข่ายในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำชุมชน อสม.,องค์กรปกครองท้องถิ่น,ส่วนราชการอื่นๆ ดำเนินงานด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลปัญหาสุขภาพสำคัญของชุมชน โดยมีส่วนร่วมการดำเนินงานในรูปแบบ พชอ.
ประชาชนสุขภาพดี หมายถึง ประชาชนในเขตอำเภอชาติตระการมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การมีสุขภาพดีโดยวัดจาก
– อัตราป่วยในโรคที่สำคัญลดลง ได้แก่ โรคเรื้อรัง (DM HT), Covid-19
– อัตราการตายลดลง จากโรค Stroke, STEMI, Sepsis

พันธกิจ

1.จัดบริการสุขภาพแบบผสมผสาน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู แก่ประชาชนแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
2.สนับสนุนการดำเนินงานภาคีเครือข่ายสุขภาพในการจัดการปัญหาสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ ด้าน วิชาการ, เครื่องมือ, ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และระบบการส่งต่อผู้ป่วยจากชุมชนมาโรงพยาบาล
3.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร และเครือข่ายผู้ให้บริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว, อสม.เชี่ยวชาญ, ผ่านเกณฑ์การประเมิน พชอ./ รพ.สต.อปท. ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว, DHSA

นโยบายโรงพยาบาล


1. มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสถานบริการ ได้แก่ HA, LA, HAIT, HA ยาเสพติด, Environment Modernization Service (EMS), ITA, มาตรฐานพัฒนาระบบสถานบริการสุขภาพ 9 ด้าน
2. มุ่งเน้นความปลอดภัยในกลุ่มผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ (2P Safety โดยใช้เครื่องมือ SIMPLE)
3. มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างสุขในเจ้าหน้าที่ (มุ่งเน้นสมรรถนะทั้งวิชาชีพและ Back office, Happinometer)
4. สนับสนุนภาคีเครือข่ายและ รพ.สต.อปท. สร้างความร่วมมือในการจัดการสุขภาพของชุมชน

ค่านิยมองค์กร MOPH-CTK

Mastery
เป็นนายตัวเอง (เน้นการตรงต่อเวลา ไม่เบียดบังเวลาราชการ ไม่ทอดทิ้งงาน )
หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมี
สำนึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
Originality  
 เร่งสร้างสิ่งใหม่ (เน้นการสร้างนวัตกรรม, CQI, งานวิจัย เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ)
สร้างสรรค์นวัตกรรม/สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
People centered approach
ใส่ใจประชาชน (เน้นพฤติกรรมบริการที่ดี ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง)
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”
Humility
ถ่อมตน อ่อนน้อม (เน้นการมีสัมมาคารวะ ความเป็นพี่น้อง และการทำงานเป็นทีม)
มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม

 

 

Claim

 เน้นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ระบบจัดหารายได้ขององค์กร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมััย รวดเร็ว ถูกต้อง คล่องตัว

              Team

การทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ ดึงศักยภาพของบุคลากรในแต่ละบุคคล เพื่อสนับสนุนการทำงานเป็นทีม
ในด้าน การบริหารงาน การบริการสุขภาพที่มีระบบและศักยภาพสูง

                            Kindness

มีจิดใจที่ดี และพร้อมในการให้บริการด้านสุขภาพ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผลักดันให้องค์กรดำเนินการโดยเน้น เป็น องค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดคอรัปชั่นและช่วยเหลือสังคม

 


เป้าหมาย (เป้าประสงค์)

1. ประชาชนสุขภาพดี
2. เจ้าหน้าที่มีศักยภาพ มีความสุข
3. ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง (สามารถจัดการสุขภาพ และดูแลตนเองได้)
4.ทำงานอย่างไร้รอยต่อร่วมกับ รพ.สต.อปท.

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคที่ดี (Good Promotion Prevention & Protection )
2. การบริการดี (Good Service)
3. บุคลากรดี (Good People )
4. การบริหารที่ดีด้วยธรรมาภิบาล (Good Governance)

 

 

 


จุดเน้นการแก้ไขปัญหาสุขภาพใน ปี 2566

Agenda based
1) การใช้กัญชาทางการแพทย์
2) ขับเคลื่อนนโยบาย 3 หมอ (อสม., เจ้าหน้าที่ รพ.สต., แพทย์)
3) ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ (พชอ.)
Function based
1) ด้านบริการ พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยตามปัญหาของพื้นที่ ได้แก่
-ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง (ตา ไต เท้า)
-ลดอัตราการตายด้วยโรค Stroke, STEMI, Sepsis, Trauma
-ส่งเสริมนโยบาย 2P Safety
-พัฒนาระบบส่งต่อ Acute Care
2) ด้านบริหาร
-พัฒนาระบบการบริหาร การเงิน การคลัง (CFO)
-องค์กรปลอดการทุจริต โปร่งใส (ITA)
-พัฒนาองค์กรคุณภาพ (HA)
-การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ (HRD)
Area based
1) การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
2)การแก้ไขปัญหาวัณโรค
3)การแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
4)การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต
5)การเฝ้าระวังผลข้างเคียงจากการใช้กัญชาเสรี