คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริการโรงพยาบาลชาติตระการ

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

หัวหน้ากลุ่มเภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยใน

หัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอด

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ

หัวหน้างานคลินิกพิเศษ

รองหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน

หัวหน้างานการเงินฯ

หัวหน้างานซ่อมบำรุงฯ

Print Friendly, PDF & Email