เอกสาร ITA

Title
ขออนุญาตเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ ไตรมาสที่ 3
 1 download
EB12, เอกสาร ITA
รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3
 1 download
EB12, เอกสาร ITA
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
 1 download
EB25, เอกสาร ITA
รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 1 download
EB21, เอกสาร ITA
ขออนุญาตเผยแพร่การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
 1 download
EB18, เอกสาร ITA
บันทึกข้อความรับทราบกำกับติดตามมาตรการการรับสินบนทุกรูปแบบ
 0 download
EB17, เอกสาร ITA
หน่วยงานมีการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชาติตระการ
 1 download
EB22, เอกสาร ITA
EB 12 รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงาน (ไตรมาสที่ 3)
 1 download
EB12, เอกสาร ITA
EB 8 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาสที่ 3)
 2 downloads
EB08, เอกสาร ITA
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ไตรมาสที่ 3 วงเงินสูงสุด
 1 download
EB03, เอกสาร ITA