เอกสาร ITA

Title
รายงานสรุปและวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4
 0 download
EB16, เอกสาร ITA
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 4
 0 download
EB16, เอกสาร ITA
รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 4
 2 downloads
EB24, เอกสาร ITA
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาสที่ 4
 0 download
EB21, เอกสาร ITA
ขออนุญาตเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการที่อยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก
 1 download
EB14, เอกสาร ITA
ประกาศผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบที่ 2
 1 download
EB14, เอกสาร ITA
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและขออนุญาตเผยแพร่ (ไตรมาสที่ 4)
 1 download
EB12, เอกสาร ITA
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4
 2 downloads
EB12, เอกสาร ITA
EB 17 รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาสที่ 4
 2 downloads
EB17, เอกสาร ITA
EB 8 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (ไตรมาส 4)
 1 download
EB08, เอกสาร ITA