เอกสารดาว์นโหลด

Title
ประชาสัมพันธ์ รายการเบิกจ่ายอุปกรณ์เครื่องช่วยตามสิทธิผู้ป่วย และขั้นตอนการรับบริการ
 0 download
เอกสารอื่น ๆ
การจัดทำแผนการจัดจ้างปรับปรุงห้อง Intermediate Care ครั้งที่ 2
 1 download
เอกสารอื่น ๆ
รายงานสรุปและวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4
 0 download
EB16, เอกสาร ITA
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 4
 0 download
EB16, เอกสาร ITA
รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 4
 2 downloads
EB24, เอกสาร ITA
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาสที่ 4
 0 download
EB21, เอกสาร ITA
Hosoffice (Android.apk) last update
 0 download
โปรแกรม
ขออนุญาตเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการที่อยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก
 1 download
EB14, เอกสาร ITA
ประกาศผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบที่ 2
 1 download
EB14, เอกสาร ITA
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและขออนุญาตเผยแพร่ (ไตรมาสที่ 4)
 1 download
EB12, เอกสาร ITA
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 2563
 2 downloads
EB04
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4
 2 downloads
EB12, เอกสาร ITA
EB 17 รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาสที่ 4
 2 downloads
EB17, เอกสาร ITA
EB 8 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (ไตรมาส 4)
 1 download
EB08, เอกสาร ITA
Hosoffice อัพเดต 630705
 3 downloads
โปรแกรม
ITA แบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2563
 5 downloads
EB04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ 3/2563
 0 download
เอกสารอื่น ๆ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9 รายการ โครงการ NCD
 1 download
เอกสารอื่น ๆ
Qa_DataList_2563(รพ.ชาติตระการ แก้ไข290763)
 3 downloads
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการ NCD ปี 2563
 1 download
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.-มิ.ย.2563
 1 download
แบบรายงาน สขร.1 มิ.ย.2563
 2 downloads
ปรับปรุงห้องพัฒนาการเด็ก ถนน คสล.รพ.สต.บ้านใหม่ไทยเจริญ
 1 download
ปรับปรุงรั้ว รพ.สต.สวนเมี่ยง
 1 download
ประกาศการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
 5 downloads
ขออนุญาตเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ ไตรมาสที่ 3
 2 downloads
EB12, เอกสาร ITA
รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3
 2 downloads
EB12, เอกสาร ITA
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
 1 download
EB25, เอกสาร ITA
รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 2 downloads
EB21, เอกสาร ITA
ขออนุญาตเผยแพร่การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
 1 download
EB18, เอกสาร ITA
บันทึกข้อความรับทราบกำกับติดตามมาตรการการรับสินบนทุกรูปแบบ
 0 download
EB17, เอกสาร ITA
หน่วยงานมีการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชาติตระการ
 1 download
EB22, เอกสาร ITA
แผนการประกวดราคาโดยวิธี e-bidding จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โครงการ NCD
 1 download
แผนการจัดซื้อตู้แช่แข็งพลาสมาอุณหภูมิ -20องศาเซลเซียส
 1 download
EB 12 รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงาน (ไตรมาสที่ 3)
 1 download
EB12, เอกสาร ITA
EB 8 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาสที่ 3)
 2 downloads
EB08, เอกสาร ITA
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ไตรมาสที่ 3 วงเงินสูงสุด
 1 download
EB03, เอกสาร ITA
โครงการจัดซื้อวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป (ไตรมาส 3)
 1 download
EB03, เอกสาร ITA
แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือน พ.ค.63
 1 download
EB04
มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล
 1 download
EB17, เอกสาร ITA
มาตรการการรับของแถม
 0 download
EB17, เอกสาร ITA
มาตรการป้องกันการทุจริต และการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
 0 download
EB17, เอกสาร ITA
มาตรการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
 0 download
EB17, เอกสาร ITA
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
 0 download
EB17, เอกสาร ITA
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
 0 download
EB17, เอกสาร ITA
มาตรการการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2563
 0 download
EB17, เอกสาร ITA
EB 17 มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
 0 download
EB17, เอกสาร ITA
ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำเดือน เม.ย. 2563(สขร.1)
 2 downloads
EB01, เอกสาร ITA
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน
 3 downloads
เอกสารอื่น ๆ
รายงานผลากรจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2563 (EB4)
 2 downloads
EB04, เอกสาร ITA
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที 2.pdf
 3 downloads
เอกสารอื่น ๆ
2. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2563
 3 downloads
EB12, เอกสาร ITA
2.รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงฯปี 2562
 2 downloads
EB11, เอกสาร ITA
1. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ ปี 2562
 2 downloads
EB11, เอกสาร ITA
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณาะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
 2 downloads
EB08, เอกสาร ITA
3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผน
 3 downloads
EB12, เอกสาร ITA
3. สรุปผลการดำเนินงาน คปสอ.ชาติตระการ ปี 2562
 3 downloads
EB11, เอกสาร ITA
2.ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 อ.ชาติตระการ
 1 download
EB11, เอกสาร ITA
1.รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ ปี 2562
 2 downloads
EB11, เอกสาร ITA
บันทึกเผยแพร่ประกาศ
 0 download
EB14, เอกสาร ITA
ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ
 0 download
EB14, เอกสาร ITA
ดีเด่น ดีมาก
 0 download
EB14, เอกสาร ITA
ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ
 0 download
EB13, เอกสาร ITA
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน
 0 download
EB13, เอกสาร ITA
เกณฑ์การประเมิน รอบ 1 ปี 2563
 0 download
EB13, เอกสาร ITA
กรอบแนวทางผลการปฏิบัติราชการต่ำ
 0 download
EB13, เอกสาร ITA
โครงการวงเงินสูงสุด (4)
 1 download
EB03, เอกสาร ITA
โครงการวงเงินสูงสุด (3)
 0 download
EB03, เอกสาร ITA
โครงการวงเงินสูงสุด (2)
 0 download
EB03, เอกสาร ITA
โครงการวงเงินสูงสุด (1)
 1 download
EB03, เอกสาร ITA
บันทึกข้อความลงนามสั่งการ
 2 downloads
EB17, เอกสาร ITA
มาตรการป้องกันการรับสินบน
 1 download
EB17, เอกสาร ITA
มาตรการป้องกันทรัพย์สินบริจาค
 1 download
EB17, เอกสาร ITA
มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อ
 2 downloads
EB17, เอกสาร ITA
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา
 1 download
EB17, เอกสาร ITA
มาตรการป้องกันการกระทำผิดวินัย
 1 download
EB17, เอกสาร ITA
มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล
 0 download
EB17, เอกสาร ITA
มาตรการการรับของแถม
 0 download
EB17, เอกสาร ITA
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
 1 download
EB16, เอกสาร ITA
บันทึกข้อความรายงาน
 3 downloads
EB16, เอกสาร ITA
คำสั่้ง
 2 downloads
EB16, เอกสาร ITA
รายงานผลการดำเนินการตามาตรการป้องกันการทุจริต
 2 downloads
EB18, เอกสาร ITA

 2 downloads
EB19, เอกสาร ITA
บันทึกขออนุญาตเผยแพร่
 2 downloads
EB20, เอกสาร ITA
แบบฟอร์มเผยแพร่
 1 download
EB21, เอกสาร ITA
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 2 downloads
EB21, เอกสาร ITA
แบบฟอร์มเผยแพร่
 2 downloads
EB22, เอกสาร ITA
กำหนดการโครงการ
 2 downloads
EB22, เอกสาร ITA
โครงการ
 2 downloads
EB22, เอกสาร ITA
แผน
 1 download
EB23, เอกสาร ITA
แบบฟอร์มเผยแพร่
 1 download
EB23, เอกสาร ITA
บันทึกขอความเห็นชอบอนุมัติแผน
 3 downloads
EB23, เอกสาร ITA
แผนปฏิบัติการ
 1 download
EB23, เอกสาร ITA
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
 2 downloads
EB23, เอกสาร ITA
แบบฟอร์มเผยแพร่
 1 download
EB24, เอกสาร ITA
รายงานผล
 0 download
EB24, เอกสาร ITA
แบบฟอร์มเผยแพร่
 0 download
บันทึกขออนุญาตเผยแพร่กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน
 1 download
EB24, เอกสาร ITA
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 2 downloads
EB24, เอกสาร ITA
บันทึกขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 2 downloads
EB24, เอกสาร ITA

 3 downloads
EB25, เอกสาร ITA
โครงการตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
 0 download
EB03, เอกสาร ITA
แบบฟอร์มเผยแพร่
 2 downloads
EB25, เอกสาร ITA
บันทึกขออนุญาตเผยแพร่
 2 downloads
EB25, เอกสาร ITA
กระบวนการจัดทำเวชระเบียนผู้ป่วยใน
 4 downloads
EB25, เอกสาร ITA
ข้อสั่งการ
 2 downloads
EB25, เอกสาร ITA
แนวทางปฏิบัติการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (IQC)
 1 download
EB26, เอกสาร ITA
บันทึกขอเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก
 2 downloads
EB26, เอกสาร ITA
สขร.1 ไตรมาร 2 ปีงบประมาณ 2563
 1 download
EB04, เอกสาร ITA
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 1 download
EB02, เอกสาร ITA
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 2 downloads
EB01, เอกสาร ITA
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site โรงพยาบาล
 0 download
EB15, เอกสาร ITA
ภาพถ่ายประกอบ
 0 download
EB15, เอกสาร ITA
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
 0 download
EB15, เอกสาร ITA
บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
 0 download
EB15, เอกสาร ITA
โครงการ
 0 download
EB07, เอกสาร ITA
บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ
 0 download
EB07, เอกสาร ITA
แบบฟอร์มเผยแพร่
 0 download
EB06, เอกสาร ITA
บันทึกขออนุญาตเผยแพร่โครงการ
 0 download
EB06, เอกสาร ITA
โครงการคัดกรองสารเคมีตกค้างในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงและให้อาชีวสุขศึกษาโรคจากการทำงานในเขตเทศบาลตำบลป่าแดง
 2 downloads
EB06, เอกสาร ITA
บันทึกขออนุมัติดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ
 1 download
EB06, เอกสาร ITA
แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
 2 downloads
EB05, เอกสาร ITA
บันทึกขออนุญาตเผยแพร่
 1 download
EB05, เอกสาร ITA
บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ
 0 download
EB05, เอกสาร ITA
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลชาติตระการ
 1 download
EB10, เอกสาร ITA
4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 โรงพยาบาลชาติตระการ
 1 download
EB09, เอกสาร ITA
3.แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลชาติตระการ ปี 2563
 4 downloads
EB09, เอกสาร ITA
2. ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 2 downloads
EB09, เอกสาร ITA
1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
 1 download
EB09, เอกสาร ITA
1.10 Info graphic คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 1 download
EB09, เอกสาร ITA
1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
 1 download
EB09, เอกสาร ITA
1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
 1 download
EB09, เอกสาร ITA
1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 2 downloads
EB09, เอกสาร ITA
1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ
 1 download
EB09, เอกสาร ITA
1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
 1 download
EB09, เอกสาร ITA
1.4 อำนาจหน้าที่โรงพยาบาลชาติตระการ
 3 downloads
EB09, เอกสาร ITA
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
 2 downloads
EB09, เอกสาร ITA
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
 1 download
EB09, เอกสาร ITA
โครงการ
 4 downloads
EB05, เอกสาร ITA
1.บันทึกจัดทำคำสั่ง
 2 downloads
เอกสาร ITA
2.รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
 0 download
เอกสาร ITA
3.รายงานการประชุม
 0 download
เอกสาร ITA
4.บันทึกรายงานและเผยแพร่
 0 download
เอกสาร ITA
5.แบบฟอร์มเฝยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 0 download
เอกสาร ITA
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำเดือนกภมภาพันธ์ 2563 (ขสร.1)
 3 downloads
เอกสาร ITA
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องวัดความดันลูกตา
 1 download
เอกสาร ITA
แผนการจัดซื้อจัดจ้างตู้แช่พลาสมา
 0 download
เอกสาร ITA
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Sportest ครั้งที่ 2
 0 download
เอกสาร ITA
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเอ็กซ์เรย์ คร
 0 download
เอกสาร ITA
สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ม.ค. 2563
 5 downloads
เอกสาร ITA
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที 1 2563
 1 download
เอกสาร ITA
แผนการจัดจ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้ป่วย ห้องน้ำ เพื่อรองรับบริการ Intermediate Care
 1 download
เอกสาร ITA
แผนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
 2 downloads
เอกสาร ITA
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันฯ งบค่าเสื่อมฯ ปี 2563
 5 downloads
เอกสาร ITA
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ งบค่าเสื่อมฯ ปี 2563
 4 downloads
เอกสาร ITA
แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2562
 4 downloads
เอกสาร ITA
แผนการจัดหาเครื่องปรับอากาศงบค่าเสื่อม63
 3 downloads
เอกสาร ITA
PLN XRAY63
 8 downloads
เอกสาร ITA
PLN AUTOCLAVE63
 7 downloads
เอกสาร ITA
PLN EYE63
 6 downloads
เอกสาร ITA
PLN BLOOD63
 4 downloads
เอกสาร ITA
EB4
 9 downloads
เอกสาร ITA
EB3
 4 downloads
เอกสาร ITA
EB2
 4 downloads
เอกสาร ITA
EB1
 4 downloads
เอกสาร ITA
แบบขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลชาติตระการ
 28 downloads
แบบฟอร์มต่าง ๆ
SP.PTC.010-2562 มาตรฐานเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระหว่าง รพ.-รพ.สต.
 8 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PTC.009-2562แนวทางการใช้ยา NSAIDs ซ้ำซ้อนในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม
 8 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PTC.008-2562ความรู้สำหรับผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 3 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PTC.007-2562 การเฝ้าระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์
 2 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PTC.006-2562 การใช้ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
 4 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PTC.005-2562แนวทางการรักษาบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ
 3 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PTC.004-2562 แนวทางการใช้ยาปฎิชีวนะในโรคโรคท้องร่วงเฉียบพลัน
 1 download
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PTC.003-2562แนวทางการใช้ยาปฎิชีวนะในโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจส่วนบนและอวัยวะใกล้เคียง1
 1 download
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PTC.002-2562แนวทางป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาในรพสต.
 3 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PTC.001-2562 คู่มือยาฉุกเฉิน รพสต.62
 6 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PT.001-62 มาตรฐานกายภาพบำบัดในชุมชน 62
 4 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PCT.NCD.006-2562แนวทางการคัดกรอง STROKE MI อ.ชาติตระการ62
 8 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PCT.FM.001-2562 เกณฑ์การเยี่ยมบ้าน 62(ใช้)
 9 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PCT.ER.005-2559 ระบบการส่งต่อ-ส่งกลับ(การตรวจรักษาเบื้องต้นกลุ่มอาการฉุกเฉิน ในสถานบริการเครือข่ายอ.ชาติตระการ
 1 download
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PCT.008-2562 มาตรฐานการจำแนกและคัดกรองผู้ป่วย 2562
 7 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PCT.007-2562 แนวทางการดูแลผู้ป่วย TB
 3 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.OPD.PCT.004-2562 ระบบการให้บริการตรวจรักษาโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก(ARIC) คปสอ.ชาติตระการ
 1 download
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.OPD.PCT.003-2562 โแนวทางเวชปฏิบัติในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยดิสเปปเซีย (Dyspepsia) คปสอ.ชาติตระการ ปี2562
 1 download
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.OPD.PCT.002-2562 เกณฑ์การวินิจฉัยและรักษาโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน
 4 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.KM.001-2562แนวทางการดำเนินงานให้ข้อมูลการวิจัยแก่ผู้วิจัยภายนอก
 1 download
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.IC.003-2562 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาที่จำเป็นต้องควบคุมเป็นพิเศษ
 5 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.IC.002-2562แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา(ทั่วไป)ในโรงพยาบาล
 5 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.IC.001-2562 การคัดกรองผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล
 3 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.ADM.001-2562 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนและเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ2562
 1 download
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
QM.PTC.001-2562 คู่มือยาที่มีความเสี่ยงสูง ปี62
 1 download
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
QM.PCT.002-Clinical dilemma
 2 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
QM.PCT.001-2562 แนวทางปฏิบัตินโยบายสิทธิผู้ป่วย(แก้ไขครั้งที่4-2562)
 4 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
QM.IC.003-2562 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 2563(สำหรับรพช.)
 6 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
QM.IC.002-2562 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในรพ.สต. 2562
 3 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
QM.IC.001-2562แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล 2562
 4 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
WI.OPD.001-2561ระบบการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี_2561(แก้ไข)
 1 download
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PTC.001-61 มาตรฐานข้อบ่งชี้ ขนาด และการติดตามอาการกรณีใช้เซรุ่มแก้พิษงู อ.ขาติตระการ
 3 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PTC.001-61 แนวทางการติดตามอาการไม่พึงประสงค์กรณีใช้เซรุ่มแก้พิษงู อ.ขาติตระการโดยใช้แบบเฝ้าระวัง HAD
 3 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PCT.NCT.001-2561 ระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลและเครือข่ายในอำเภอชาติตระการ 2561
 1 download
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PCT.NCD.002-2561 ระบบการดูแลผู้ป่วย HT ในรพ.และเครือข่ายอ.ชาติตระการ2561
 0 download
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PCT.FM.006-2561 แนวทางการเฝ้าระวัง คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
 1 download
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PCT.FM.005-2561 คู่มือปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 4 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PCT.FM.004-2561แนวทางควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์
 0 download
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PCT.FM.003-2561 แนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์
 0 download
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PCT.FM.002-2561 แนวทางการปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็ก อำเภอชาติตระการ
 3 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.PCT.FM.001-2561 แนวทางการให้บริการหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวาน
 1 download
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.HR.002-2561 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและรายวัน
 1 download
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
SP.ADM.001-2561 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายเดินทางไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
 4 downloads
เอกสารบรรยาย/ประชุม
HR.001-2561 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(การพิจารณาความดีความชอบ)
 3 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
แนวทางปฏิบัติ มาตรฐานต่างๆปี 61-62
 19 downloads
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ
เสนอแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
 4 downloads
เอกสารอื่น ๆ
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 2562-2566
 18 downloads
เอกสารอื่น ๆ
แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติในหลักการ
 16 downloads
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11 รายการ งบเงินบำรุงปี 2562
 7 downloads
ใบส่งซ่อม
 16 downloads
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ใบยกเลิกวันลา
 6 downloads
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 2 downloads
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 4 downloads
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ
 8 downloads
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
 19 downloads
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ใบขออนุญาตใช้รถ (ต่างจังหวัด)
 0 download
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบสั่งรายการอาหารขอเบรค
 15 downloads
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มการใช้บริการห้องประชุม
 11 downloads
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
 1 download
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบใบลาพักผ่อนประจำปี
 19 downloads
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
 14 downloads
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ
 2 downloads
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มเบิกพัสดุ
 7 downloads
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ประกาศเรื่องตู้รับบริจาคไม่มีหน่วยงานหรือบุคคลมาขอรับคืน
 5 downloads
เอกสารอื่น ๆ
โปรแกรม appserv v.9.2.0
 3 downloads
โปรแกรม
เอกสารการอบรมความเสี่ยง 9-10 กย. 2562
 11 downloads
เอกสารบรรยาย/ประชุม
วีดีโองานเกษียณอายุ
 1 download
โปรแกรม
โปรแกรม WordPress thai 5.2.3
 1 download
โปรแกรม