ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.

     โรงพยาบาลชาติตระการ มีความประสงค์ที่ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเพดาน จำนวนทั้งสิ้น 1,715,000.00 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  เอกสารแนบ 1เอกสารแนบ 2