หน้าแรก


(นายแพทย์เศษฐวิชช์ ศิริวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชาติตระการ

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างเอกสาร ITA


Title
No Packages Found

  เอกสาร Download


  Title
  No Packages Found

   มุ่งมั่นพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ และก้าวสู่โรงพยาบาลอัจฉริยะ

   Smart Hospital

   No Gift

   กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

   • นโยบาย... ดาวน์โหลด
   • หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด
   • ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม... ดาวน์โหลด
   • พรบ.มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562... ดาวน์โหลด
   • อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข... ดาวน์โหลด
   • นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน... ดาวน์โหลด
   • พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ... ดาวน์โหลด
   • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564... ดาวน์โหลด
   • ข้อกําหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564... ดาวน์โหลด

   บริการด้วยคุณธรรม และความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ (ITA)


   Slider

   ล้างมือบ่อย ๆ ล้างมือบ่อย ๆ

        โรงพยาบาลชาติตระการ ส่งเสริมนโยบาย การล้างมือให้ถูกหลักสุขภาพอนามัย 7 ขั้นตอน ทั้งก่อนและหลังการให้บริการผู้ป่วย ให้ทำเป็นประจำ มีพฤติกรรมสุขภาพ “มือสะอาด” ทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง ใช้เวลาไม่นานเพียง 10-20 วินาที หากประชาชนทุกคนล้างมือให้สะอาด มั่นใจว่าจำนวนผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารจะลดลง รวมทั้งลดโรคอื่นๆที่เชื้อติดมากับมือเช่นกัน เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ได้ด้วย

   Slider

   ออกกำลังกาย ๆ กัน..!

        นโยบายส่งเสริมสุขภาพ โดยการออกกำลังกายของโรงพยาบาลชาติตระการ เพื่อสุขภาพที่ดี เป็นตัวอย่างของบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ ทั้งร่างกาย และจิตใจ โดยมีกิจกรรม ต่าง ๆ ได้แก่ การยืดเหยียด และสมาธิบำบัด ในทุก ๆ วันเวลา 15.30 น. กิจกรรมการเดินสะสมก้าวตามโครงการ 9แสนก้าวเพื่อชีวิต ปี 2563

   Slider

   บันทึกความเสี่ยงง่ายนิดเดียว..@

        การรายงานความเสี่ยงของโรงพยาบาล ได้ปรับระบบใหม่โดยใช้ระบบการรายงานความเสี่ยงของ สรพ. ที่เว็ปไซต์ ctk.thai-nrls.org เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชาติตระการ สามารถรายงานความเสี่ยงได้ง่าย และทุกที่ ประโยชน์เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการให้บริการของโรงพยาบาลให้ดีขึ้นต่อไป (รายงานกันเยอะ ๆ นะครับ... ^_^'')


    


   เป็นนายตนเอง (Mastery)
   หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยีดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

   เร่งสร้างสิ่งใหม่ (Originality)
   สร้างสรรค์ นวัตกรรม/ส่ิงใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

   ใส่ใจประชาชน (People Centered)
   ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก "เข้าใจ เข้าถึง พี่งได้"

   ถ่อมตน อ่อนน้อม (Humility)
   มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความคิดเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม